Lahtiütlus: ESTA.us pakub informatsiooni elektroonilise reisivolitussüsteemi kohta. See veebisait kuulub eraomandisse ega ole seotud USA valitsusega.

DHS – sisejulgeoleku osakond

Kui keegi küsib: “Millega sisejulgeolekuministeerium tegeleb?” vastus hõlmab mitmesuguseid tegevusi alates terrorismi ennetamisest, piiride kindlustamisest, immigratsiooniseaduste haldamisest kuni küberruumi kaitsmiseni ja katastroofidele vastupanuvõime tagamiseni. Ameerika ohtude ja ohtude vastase kaitse esirinnas on asutus, mida tuntakse sisejulgeolekuministeeriumi (DHS) nime all. Sellel föderaalorganil on oluline roll selle tagamisel, et USA jääks turvaliseks ja tervitatavaks sihtkohaks nii oma kodanikele kui ka rahvusvahelistele reisijatele. Väärib märkimist, et sisejulgeolekuministeeriumis on 22 asutust, millest igaühel on oma spetsiifiline mandaat ja vastutus riikliku julgeoleku ja avaliku julgeoleku laiemas ulatuses. See artikkel püüab sisejulgeolekuministeeriumi sisemusse süvenedes demüstifitseerida selle rolle, funktsioone ja seda, kuidas see mõjutab immigratsiooniprotsesse. Peamiselt suunatud mitte-USA kodanikele, eriti neile, kes on pärit viisavabadus riikidest, eesmärk on heita valgust DHS-i mõjule nende reisimisel Ameerika Ühendriikidesse. DHS ehk sisejulgeolekuministeerium loodi vastuseks 11. septembri terrorirünnakutele , et tugevdada riigi kaitset ohtude eest.

dhs department of homeland security

Sisejulgeolekuministeeriumi (DHS) mõistmine

  1. septembri rünnakute järel asutatud DHS on suhteliselt noor föderaalne agentuur, mille missiooniks on “tagada kodumaa, mis on turvaline, turvaline ja vastupidav terrorismi ja muude ohtude vastu”. See on tohutu organisatsioon, mis ühendab 22 erinevat föderaalset osakonda ja agentuuri ühtseks integreeritud kabinetiks, mis vastutab sisejulgeoleku eest.

DHS täidab väga erinevaid rolle. Nende hulka kuuluvad terrorismi ennetamine ja turvalisuse suurendamine, USA piiride turvamine ja haldamine, immigratsiooniseaduste jõustamine ja haldamine, küberruumi kaitsmine ja katastroofidele vastupanuvõime tagamine. Rahvusvahelise reisija vaatenurgast on oluline mõista, et sisejulgeolekuministeeriumil on märkimisväärne võim ja võim kõigis riikliku julgeoleku ja immigratsiooniga seotud küsimustes. See tähendab, et DHS-l on võtmeroll otsustamisel, kes võivad USA-sse siseneda, kui kaua nad võivad seal viibida ja milliseid tingimusi peavad nad oma visiidi ajal täitma.

DHS ja USA immigratsiooniprotsessid

USA immigratsioonisüsteem on keeruline poliitikate, eeskirjade ja protseduuride võrgustik, mis on loodud selleks, et juhtida välisriikide kodanike voogu riiki. See hõlmab selliseid aspekte nagu viisad, varjupaigataotlused, alalise elamisloa taotlused ja kodakondsuse taotlejate naturalisatsiooniprotsessid. Sisejulgeolekuministeeriumi asutuste hulka kuuluvad muu hulgas USA kodakondsus- ja immigratsiooniteenistus (USCIS), tolli- ja piirivalve (CBP) ning transpordi turvalisuse amet (TSA).

DHSi roll immigratsiooniprotsesside haldamisel

DHS-l on USA immigratsioonisüsteemi haldamisel mitmetahuline roll, mõjutades üksikisiku immigratsiooniteekonna iga sammu. Tema ülesanded hõlmavad muu hulgas piirijulgeolekut, sisserände jõustamist, poliitika väljatöötamist ja teenuste osutamist. Sisejulgeolekuministeeriumi sekretär vastutab sisejulgeolekuministeeriumi juhina immigratsiooniseaduste rakendamise ning Ameerika Ühendriikide ohutuse ja turvalisuse tagamise eest.

Piirivalve ja immigratsiooni jõustamine

DHS vastutab USA piiride kaitsmise eest – see ülesanne saavutatakse range turvakontrolli ja õiguskaitsega. See on seotud ebaseadusliku sisserände ärahoidmise, avastamise ja ennetamisega, tagades samal ajal isikute turvalise ja seadusliku sisenemise. DHSi alluvuses olevad asutused, nagu USA immigratsiooni- ja tollijärelevalve (ICE) , töötavad väsimatult immigratsiooniseaduste jõustamiseks riigis, keskendudes eelkõige nende isikute riigist kõrvaldamisele, kes on ületanud viisa kehtivusaega või on süüdi mõistetud kriminaalkorras.

Immigratsioonipoliitika väljatöötamine ja rakendamine

Osana oma mandaadist töötab sisejulgeolekuministeerium välja ja viib ellu immigratsioonipoliitikat kooskõlas USA riiklike julgeolekuhuvidega. See hõlmab viisaeeskirjade, varjupaigamenetluste ja sisenemisnõuete väljatöötamist. DHS teeb koostööd ka teiste valitsusasutustega, nagu välisministeerium ja tööministeerium, et tagada ühtne ja tõhus immigratsioonipoliitika, mis tasakaalustab julgeolekuprobleeme riigi vajadusega välismaiste talentide ja humanitaarabikohustuste järele.

Kodakondsus- ja immigratsiooniteenistused

DHS-i alusel pakub USA kodakondsus- ja immigratsiooniteenistus (USCIS) immigratsiooni- ja naturalisatsiooniteenuseid. USCIS haldab kõiki viisataotlusi, rohelise kaardi taotlusi, naturalisatsioonitaotlusi ning varjupaiga- ja pagulaste taotlusi. See vastutab immigratsioonitoetuste ja -teenuste haldamise, sealhulgas USA kodanikuks saamise protsessi eest. Suur osa sisejulgeolekuministeeriumi immigratsioonikohustustest hõlmab inimeste seadusliku USA-sse sisenemise haldamist ja immigratsiooniseaduste jõustamist riigis.

Toll ja piirivalve

Teisel DHS-i agentuuril tolli- ja piirivalve (CBP) on ülitähtis ülesanne hallata, kontrollida ja kaitsta USA piire ametlikes sisenemissadamates ja nende vahel. See takistab isikute ja salakauba ebaseaduslikku sisenemist ning hõlbustab seaduslikku kaubandust ja reisimist, toimides tõhusalt riigi esimese kaitseliinina. CBP ohvitserid on need, kellega rahvusvahelised reisijad USA-sse sisenedes, reisidokumente uurides ja kõikide immigratsiooniseaduste ja eeskirjade järgimise tagamisel sageli esimesena kokku puutuvad.

dhs department of homeland security

DHSi mõju mitte-USA kodanikele ja immigrantidele

DHS, sisejulgeolekuministeerium, on Ameerika riikliku julgeoleku infrastruktuuri nurgakivi, mängides otsustavat rolli riigi reageerimise kujundamisel siseriiklikele ja rahvusvahelistele ohtudele. Ameerika Ühendriikidesse reisimine võib olla põnev kogemus mitte-USA kodanikele. Kuid sisserändeprotsessi keerukus ja kõrgendatud turvameetmed võivad mõnikord muuta kogemuse hirmutavaks. DHS oma ulatusliku agentuuride võrgustikuga mängib selle kogemuse kujundamisel keskset rolli.

DHS-l on märkimisväärne mõju viisa taotlemise ja heakskiitmise protsessile. Näiteks USA kodakondsus- ja immigratsiooniteenistus (USCIS), DHS-i agentuur, tegeleb viisataotlustega, sealhulgas tööviisade ja pereliikmete poolt antavate viisade taotlustega. See tähendab, et sisejulgeolekuministeeriumil on õigus need taotlused kas heaks kiita või tagasi lükata, tuginedes kehtestatud immigratsiooniseadustele ja taotleja taustale.

DHSi rakendatud turvameetmed, sealhulgas range dokumentide kontrollimine, põhjalik taustakontroll ja isiklikud intervjuud, võivad mõjutada reisija kogemust. Kuigi need meetmed on riikliku julgeoleku tagamisel üliolulised, võivad need tekitada ka ärevust ja ebakindlust mõne reisija jaoks.

Samas tutvustab sisejulgeolekuministeerium ka algatusi, mille eesmärk on parandada külastajate kogemust. Sellised programmid nagu Global Entry, mis võimaldab eelnevalt heakskiidetud madala riskitasemega reisijatele kiiret tollivormistust, ja viisavabadusprogramm, mis võimaldab teatud riikide kodanikel reisida USA-sse turismi- või ärireisil ilma viisata, näitavad DHSi pühendumust tõhustada protsesse, säilitades samal ajal kõrged turvastandardid. Seega, kuigi sisejulgeolekuministeeriumil on märkimisväärne mõju mitte-USA kodanikele ja sisserändajatele, püüab see tasakaalustada oma riikliku julgeoleku mandaati vajadusega säilitada külastajatele avatud ja külalislahke keskkond.

department of homeland security agencies

DHS ja elektrooniline reisiloa süsteem (ESTA)

Elektrooniline reisilubade süsteem (ESTA) on automatiseeritud süsteem, mis aitab kindlaks teha, kas külastajad on sobilikud reisima Ameerika Ühendriikidesse viisavabadusprogrammi (VWP) raames. DHSi hallatav ESTA USA on VWP-reisijate saabumiseelse läbivaatuse oluline element.

ESTA eesmärk on lihtsustada sisserändeprotsessi, kontrollides reisijaid enne nende lahkumist Ameerika Ühendriikidesse. See hõlmab veebipõhist taotlust, mis tuleb täita vähemalt 72 tundi enne reisi. Selle protsessi käigus esitab taotleja põhilise eluloolise teabe, passiandmed ja vastused abikõlblikkuse küsimustele, mis on seotud tervise, kriminaalkaristuste ja varasema reisiajalooga.

ESTA edukaks taotlemiseks peab reisijatel olema kehtiv pass, mis on pärit VWP-abikõlblikust riigist, omama krediitkaarti maksmiseks ja e-posti aadressi, et saada teateid oma taotluse oleku kohta.

Kuigi konkreetset statistikat ESTA heakskiitmiste ja keeldumiste kohta ajakohastatakse sageli ja see võib muutuda, on mõistetav, et DHS kiidab enamiku ESTA taotlustest heaks. Kuid kõik keeldumised, mis tavaliselt tulenevad julgeoleku- või kriminaalprobleemidest, näitavad DHSi keskset rolli USA riikliku julgeoleku tagamisel reisiloa andmise protsessis.