AnsvarsfriskrivningESTA.us förser med information om ESTA, Electronic System for Travel Authorization. Den här webbsidan är privatägd och samverkar inte med den amerikanska regeringen.

SEVP – Student- och utbytesbesökarprogram

Att navigera vägen till att studera i USA kan vara komplicerat för icke-amerikanska medborgare och icke-amerikanska medborgare. Det blir avgörande att förstå system som Student and Exchange Visitor Program (SEVP) för att säkerställa en smidig övergång. Eftersom US ESTA Visa-ansökan inte låter dig studera i oss skapade vi den här artikeln som fungerar som en omfattande guide till SEVP, som ger viktiga insikter om dess roller, involveringen av US Department of Homeland Security och viktiga detaljer om olika studenter visumkategorier. Syftet är att utrusta presumtiva internationella studenter med den kunskap som behövs för att fatta välgrundade beslut om sin utbildningsresa i USA.

Förstå SEVP

Student and Exchange Visitor Program (SEVP) är en del av National Security Investigations Division under US Immigration and Customs Enforcement. SEVP fungerar som ett viktigt gränssnitt för statliga myndigheter för att få tillgång till information om icke-invandrade studenter.

Den hanterar och övervakar i första hand institutioner som erbjuder program till dessa studenter, vilket säkerställer att de regler och förordningar som den amerikanska regeringen följer. En nyckelspelare i det här programmet är det amerikanska departementet för inrikessäkerhet, som använder SEVP för att spåra och övervaka skolor, utbyta besöksprogram och icke-invandrare medan de besöker USA och deltar i det amerikanska utbildningssystemet.

SEVP- och studentvisumkategorier

Det finns flera visumkategorier associerade med SEVP som blivande studenter bör vara medvetna om. Du måste komma ihåg att Visa Waiver Program (VWP) inte är ett genomförbart visum, eftersom det låter dig stanna i USA endast i 90 dagar. Dessa inkluderar F-1 för akademiska studenter, M-1 för yrkesstudenter och J-1 för utbytesbesökare. Var och en av dessa kategorier har särskilda behörighetskriterier.

Till exempel måste F-1-visumsökande vara inskrivna i ett akademiskt utbildningsprogram, inte ett språkutbildningsprogram. Däremot är M-1-visum lämpade för dem som är inskrivna i yrkesinriktade eller andra icke-akademiska program, medan J-1-visum är för individer som är godkända att delta i arbets- och studiebaserade utbytesbesökarprogram.

Att välja rätt visumkategori är avgörande eftersom det avgör de tillåtna aktiviteterna, vistelsens längd och andra programkrav. Att förstå dessa skillnader kan hjälpa eleverna att göra val som ligger i linje med deras utbildningsmål och säkerställa efterlevnad av amerikanska immigrationslagar.

SEVP

SEVP-certifiering och utsedda skoltjänstemän (DSO)

SEVP-certifiering är ett obligatoriskt krav för amerikanska skolor som vill registrera icke-invandrarelever. Denna certifiering bevisar att institutionen uppfyller vissa krav och samtycker till att följa regler och förordningar som fastställts av den amerikanska regeringen. Certifieringsprocessen innebär en omfattande översyn av skolans läroplan, faciliteter, fakultets kvalifikationer och rekryteringsmetoder.

En nyckelkomponent i SEVP är rollen som de utsedda skoltjänstemännen (DSOs). DSO:er utses av SEVP-certifierade skolor för att fungera som en bro mellan skolan, eleverna och den amerikanska regeringen. De spelar en integrerad roll i SEVP-administrationen och säkerställer att skolan och icke-invandrareleverna följer USA:s immigrationslagstiftning.

DSO:er tar en mängd ansvar. De upprätthåller studentregister i Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS), ger viktig vägledning till studenter om hur de bibehåller sin status, hjälper dem att förstå reglerna och bestämmelserna som gäller deras vistelse och studier, och rapporterar eventuella förändringar i studenternas omständigheter till SEVP. De ger i huvudsak stöd och hjälp till studenter, vilket gör deras utbildningsresa i USA mer navigerbar och tillfredsställande.

SEVP-registreringsprocess

Övergången till USA:s utbildningssystem som internationell student innebär flera steg och procedurer. Det här avsnittet guidar dig genom SEVP-registreringsprocessen, avgränsar varje steg noggrant, förklarar de nödvändiga dokumenten och beskriver betalningsprocessen för student- och utbytesbesökarinformationssystem (SEVIS).

Steg-för-steg-guide för att registrera dig för SEVP

Det första steget i SEVP-registreringsprocessen är att undersöka och ansöka till SEVP-certifierade skolor. När du har accepterats kommer skolan att registrera dig i SEVIS och utfärda ett formulär I-20 till dig. Du måste betala SEVIS-avgiften, som kan göras online, och sedan ansöka om ditt visum hos den amerikanska ambassaden eller konsulatet i ditt land. Före din visumintervju måste du fylla i en onlinevisumansökan (DS-160). När visumet är godkänt kan du förbereda dig för din resa till USA.

Nödvändiga dokument och information för SEVP-registrering

Flera dokument behövs för SEVP-registrering. Den viktigaste av dessa är formuläret I-20, som kommer att tillhandahållas av din skola vid godkännande. Du behöver också ett giltigt pass, ditt SEVIS-ID (finns på din blankett I-20), ett kvitto som bekräftar betalningen av din SEVIS-avgift och bevis på ekonomiskt stöd under programmets varaktighet. För din visumansökan behöver du ett passfoto, DS-160-bekräftelsesidan och kvittot på ansökningsavgiften.

SEVIS avgift betalning och bekräftelseprocess

SEVIS-avgiften är en obligatorisk betalning för internationella studenter som registrerar sig i amerikanska skolor. Du kan betala denna avgift online med ett kreditkort. Avgiften för F-1 och M-1 studenter är $350, medan J-1 utbytesbesökare betalar $220. Efter betalning måste du skriva ut kvittot för ditt arkiv. Detta kvitto kommer också att krävas vid din visumintervju, så det är viktigt att förvara det säkert. Detta slutför SEVP-registreringsprocessen och du är nu ett steg närmare din studieresa i USA

sevp portal sevp certified sevp opt

Upprätthålla status och efterlevnad av SEVP

Efter att ha fått tillträde till en amerikansk skola och säkrat lämpligt visum måste eleverna upprätthålla sin icke-invandrarstatus. Detta kräver kontinuerlig registrering på heltid, med undantag endast under särskilda villkor som godkänts av en DSO. Att bibehålla status innebär också att man går framåt mot slutförandet av det valda studieprogrammet.

SEVP-studenter måste omedelbart rapportera eventuella förändringar i deras personliga eller akademiska situation till sin DSO, som sedan kommer att uppdatera sina register i SEVIS. Dessa ändringar kan innebära adressändringar, förändringar i större eller andra brottsdomar. Att försumma dessa krav kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive uppsägning av studentens SEVIS-journal och potentiell utvisning.

SEVP och anställningsmöjligheter

Icke-invandrarstudenter utforskar ofta arbetsmöjligheter för att få praktisk erfarenhet och försörja sig själv ekonomiskt. Anställning på campus är vanligtvis tillåten under F-1-visumstatus, med vissa villkor. Elever kan arbeta upp till 20 timmar per vecka medan skolan är igång, och heltid under raster.

Dessutom kan studenter få praktisk erfarenhet inom sitt studieområde genom Curricular Practical Training (CPT) och Optional Practical Training (OPT). CPT måste vara en integrerad del av studentens huvudämne och beviljas vanligtvis under programmet, medan OPT kan genomföras före eller efter examen.

Det är dock viktigt för studenter att förstå de restriktioner som är förknippade med deras visumstatus. All otillåten anställning kan leda till förlust av status. Studenter bör alltid rådgöra med sin DSO innan de accepterar någon anställning för att säkerställa efterlevnad av deras visumvillkor.

Resurser och stöd för SEVP-studenter

För att hjälpa eleverna att navigera sin utbildningsresa i USA finns många resurser och stödsystem på plats. För det första erbjuder SEVP-certifierade skolor en mängd olika resurser som akademisk och karriärrådgivning, mentalvårdstjänster, språkhjälp och stöd för kulturell anpassning.

För det andra är den officiella SEVP-webbplatsen och andra statliga resurser värdefulla plattformar för att få korrekt information om att studera i USA, upprätthålla status och förstå regler och förordningar. Webbplatser som Study in the States och US Citizenship and Immigration Services tillhandahåller omfattande vägledning.

Slutligen är de stödnätverk och gemenskaper som finns vid många universitet oumbärliga för internationella studenter. Dessa kan sträcka sig från internationella studentkontor och studentklubbar till samhällsbaserade organisationer. De kan hjälpa eleverna att få kontakt med andra, känna tillhörighet och framgångsrikt navigera på sin utbildningsresa i USA. Om du har ytterligare frågor angående SEVP-visumet, tveka inte att kontakta oss omedelbart.

student and exchange visitor program sevp

Extra information

SEVP-portal

SEVP-portalen är ett onlineverktyg för F-1-studenter på valfri praktisk träning efter avslutad utbildning (OPT). Det låter studenter rapportera personlig information och arbetsgivarinformation direkt till SEVP.

SEVP-certifierad

En skola anses SEVP-certifierad när den är auktoriserad av US Department of Homeland Security (DHS) att registrera internationella studenter. Denna certifiering indikerar att skolan uppfyller kraven och samtycker till att följa SEVP-policyerna.

SEVP OPT

Enligt SEVP kan kvalificerade studenter ansöka om Optional Practical Training (OPT) för att få arbetslivserfarenhet inom sitt studieområde. Det kan genomföras före eller efter avslutade studier, men särskilda regler gäller.

Student- och utbytesbesökarprogram (SEVP)

SEVP är ett program som drivs av US Immigration and Customs Enforcement (ICE) som övervakar skolor och icke-invandrarelever i F- och M-visumkategorier och deras anhöriga (F-2 och M-2).

SEVP Portal (Student and Exchange Visitor Program Portal)

Den här portalen gör det möjligt för internationella studenter på OPT att direkt rapportera ändringar av sin personliga information och arbetsgivarinformation till SEVP, vilket underlättar efterlevnaden av amerikanska immigrationslagar.

Skapa SEVP-portalkonto

Ett SEVP Portal-konto kan skapas av kvalificerade studenter som är på OPT efter avslutad utbildning. När skolan har skrivit in elevens OPT-rekommendation i sin SEVIS-post kommer eleven att få ett e-postmeddelande med instruktioner för att skapa sitt portalkonto.

SEVP godkänd

Detta avser skolor som har gått igenom certifieringsprocessen med SEVP och har godkänts för att ta emot internationella studenter.

Student Exchange Visitor Program (SEVP)

Detta program, som hanteras av ICE, är ansvarigt för att säkerställa att godkända institutioner följer USA:s immigrationslagar och förordningar, och att icke-invandrarstudenter behåller sin visumstatus.

SEVP-program

SEVP-programmet är ett amerikanskt regeringsprogram utformat för att övervaka skolor och elever för att säkerställa efterlevnad av immigrationspolicyer.

ICE Student Exchange Visitor Program

Student- och utbytesbesökarprogrammet hanteras av US Immigration and Customs Enforcement (ICE), en gren av DHS. Den övervakar och erbjuder vägledning till SEVP-certifierade skolor och inskrivna internationella studenter.