Αποποίηση ευθύνης: ESTA.us παρέχει πληροφορίες σχετικά με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας. Αυτός ο ιστότοπος είναι ιδιωτικός και δεν σχετίζεται με κρατικό φορέα των ΗΠΑ. Περιέχονται σύνδεσμοι που οδηγούν σε ιστότοπους τρίτων μερών οι οποίοι υποβάλλουν σε επεξεργασία αιτήσεις για ESTA με πρόσθετη χρέωση. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της χρήσης μιας ιδιωτικής εταιρείας ή της επίσημης κρατικής πύλης για να υποβάλουν την ταξιδιωτική τους άδεια.

GDPR Commitment


The General Data Protection Regulation (GDPR) is a regulatory framework for the European Union (EU) and European Economic Area (EEA) related to the processing of personal data. The regulation (EU 2016/79) was implemented by the European Parliament and Council with effect from April 27, 2016. The primary purposes of the GDPR are to 1) give EU residents further control of data given to companies, and 2) provide companies a framework to follow when processing data from EU residents.

Non-EU/EEA governments have different regulations related to the processing of personal data. Some regulatory frameworks are similar to the GDPR, while others are very limited. Global companies tend to follow the GDPR framework, as it is considered a leading standard for data processing.

The world wide web consists of millions of websites, which, when visited, require specific data to be placed on the visitors’ computers. Data saved can be categorized as:

  1. Traceable
  2. Non-traceable

This website does not require any traceable data to be saved on visitor’s computers to function as desired. All visitors remain completely anonymous. The only non-traceable data collected is related to technical analysis. We utilize an SSL (secure socket layer) to protect the data transfer to/from our website.

Traceable data is only provided by visitors who contact us. The choice is yours of what to write and include. If you choose to contact us, we will know the information you provide. Once we have responded to your email, it will be deleted permanently along with any attachments you may have included. We do not keep any identifiable data for any reason.

This website is intended for visitors of legal age defined as 18 or over.

If you have any GDPR or Privacy related questions, please contact us at any time.